Je to pouhých pět měsíců od zveřejnění výsledků našeho průzkumu s názvem Čeští medici v nepohodě . Od té doby se toho událo mnoho, ale říjnová debata Hospodářských novin byla doposud pomyslným vrcholem. Víte proč? Protože jsme k ní zasedli se zástupci vedení lékařských fakult i Národního akreditačního úřadu a co víc, shodli jsme se na tom, že systém vzdělávání mediků ČR potřebuje změny, které budou usilovat jak o redukci zbytečného stresu v průběhu studia, tak o zkvalitnění vzdělávání na českých lékařských fakultách. O jaké změny by se mělo jednat? To se dozvíte ve videu pod tímto odkazem a v našem stanovisku níže v tomto článku.

Proč nepodepisovat dohodu, aneb chyba, která vás přijde draho

Na základě analýzy dat z našeho průzkumu a debat s kompetentními partnery jsme definovali 5+1 priorit, které podle nás mohou zkvalitnit vzdělávání na českých lékařských fakultách a redukovat zbytečný stres se všemi svými popsanými důsledky. Postupné zavedení těchto priorit by bylo obrovskou investicí do kvality českého zdravotnictví. A co víc, většina z námi navrhovaných změn je použitelná nejen pro lékařské fakulty, ale také pro ostatní vysokoškolské studijní programy.

Priority: 

– Jednoznačné ohraničení požadovaných znalostí a dovedností dle ročníku studia.
– Spolehlivější a spravedlivější ověřování požadovaných znalostí a dovedností s preferencí kvalitně připravených testů před ústním zkoušením s náhodně losovanými otázkami.
– Umožnění využití celého rozsahu zkouškového období (dostatek termínů).
– Zavedení výuky soft skills mezi povinné předměty během výuky mediků.
– Systematické zkvalitňování didaktických dovedností lektorů vyučujících na lékařských fakultách.
+ Přidání průběžného (bakalářského) titulu do poloviny studia medicíny s umožněním profesního uplatnění ve zdravotnictví i pro studenty, kteří medicínu nedokončí ve druhé polovině studia.


Co bude dál? 

Výše uvedené priority budeme nadále ve spolupráci s našimi partnery ve vedení lékařských fakult a NAÚ prosazovat jak do výuky na lékařských fakultách, tak do akreditačních požadavků. Postupné zavedení navrhovaných změn by bylo obrovskou investicí do kvalitnějšího zdravotnictví v horizontu dalčích dekád a posun směrem ke špičkovým západním univerzitám.

Dále budeme pokračovat v kampani s názvem Není v pohodě být v nepohodě!, kterou jsme spustili s IFMSA CZ a Ostravskou univerzitou. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o důležitosti duševního zdraví studentů medicíny a jeho vlivu na celý zdravotnický systém. Na portálu Po medině jsme připravili edukační a osvětové materiály, které mají pomoci zvýšit povědomí o zásadách psychohygieny, prevenci nadměrného stresu a také návod na to, co dělat, když stres a jeho důsledky přerostou únosnou mez.

Věříme, že společným úsilím lze dosáhnout systémových změn, které povedou ke zkvalitnění prostředí na českých lékařských fakultách a zlepšení situace jak pro dnešní, tak zítřejší mediky.

Za tým portálu Po medině,