Neoprávněné nahlížení do zdravotnické dokumentace ve světle dnešních dnů

30.09.2020

Není potřeba zdůrazňovat, že zdravotnická dokumentace (dále také "ZD") je jeden z nejdůležitějších nástrojů používaných ve zdravotnictví, který je nezbytný pro řádné poskytování zdravotních služeb. Jako taková požívá značné právní ochrany a nakládání s ní je striktně regulováno právními, ale i interními předpisy poskytovatelů zdravotních služeb. V souvislosti s dnes tak populárním Obecným nařízením o ochraně osobních údajů je však nutné opakovaně upozorňovat zdravotníky na možné postihy týkající se neoprávněného nakládání se zdravotnickou dokumentací, konkrétně v praxi tolik opakovaný fenomén neoprávněného nahlížení do ZD.

Všichni zdravotníci znají situaci, kdy zavolá kamarád se žádostí, zda by prověřili zdravotní stav člena rodiny (strýc, teta, babička či bratranec) či někoho z blízkých kamarádů, kteří byli nedávno hospitalizováni. Daného kamaráda všichni chápou, má strach o své blízké a vlastně se nic tak zásadního nestane, pokud to prověří. Na základě osobních údajů poskytnutých kamarádem si danou osobu vyhledají v nemocničním informačním systému, aby následně v těch lepších případech kamaráda uklidnili, že je vše v pořádku a nemusí se bát. Na danou událost zapomenou velmi rychle, neboť takovou činnost vykonávají běžně a neshledávají na tom nic špatného. Tato zdánlivě nevinná pomoc kamarádovi je však může nemile překvapit o nějakou dobu později.

Základním předpokladem pro nahlížení do ZD je souhlas pacienta. Do zdravotnické dokumentace mohou nahlížet pouze osoby uvedené v ustanovení § 65 ZZS.

Těmi jsou:

  • pacient nebo jeho zákonný zástupce
  • osoby určené pacientem
  • osoby blízké zemřelému pacientovi

Zákon samozřejmě pamatuje i na výjimky z výše uvedeného, kdy není nutný souhlas pacienta, které jsou popsány dále v příslušném paragrafu. Například studenti lékařských i nelékařských oborů mohou nahlížet do ZD v nezbytně nutném rozsahu za účelem výuky za předpokladu, že pacient takové nahlížení prokazatelně nezakázal. V odstavci druhém pak najdeme taxativní výčet osob, které mohou nahlížet do ZD pacienta, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu v zájmu pacienta či v zákonem stanoveném účelu. Takovými osobami jsou mimo jiné zdravotní pracovníci, respektive osoby způsobilé k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborníci, kteří mohou do ZD nahlížet v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb. Jinými slovy, jestliže zdravotník neposkytuje pacientovi přímo jakoukoliv zdravotní službu (přímou zdravotnickou službou se rozumí i popisování rentgenových snímků), nemůže nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR") obsahuje mimo jiné právo subjektu údajů (v našem případě pacienta) na přístup k osobním údajům (viz čl. 15 GDPR), kdy má subjekt právo požadovat potvrzení od správce osobní údajů (v našem případě poskytovatel zdravotních služeb) o zpracování jeho osobních údajů. V případě zpracování OÚ má subjekt právo zároveň na související údaje o zpracovávání, zejména pak příjemce či kategorie příjemců, kterým byly či případně budou OÚ zpřístupněny. Z této informace musí být zároveň patrné, se kterými osobními údaji disponují jednotliví příjemci údajů.

Pokud pacient požádá poskytovatele o tyto informace, dostane seznam osob, které nahlížely do jeho ZD a zároveň uvidí i údaje, na které bylo nahlíženo. Z těchto dat je pacient již schopen dovodit, zda nahlížení bylo v souladu se zákonem o zdravotních službách či v rozporu s ním v situaci, kdy se prokáže, že nahlížející osoba nahlížela bez přímé souvislosti s poskytovanou zdravotní službou. Příkladem neoprávněného nahlížení by bylo nahlížení gynekologa do ZD pacienta muže na výsledky CT hlavy.

Z jakého důvodu cítím potřebu tato pravidla zdravotníkům neustále opakovat a zdůrazňovat?Po účinnosti GDPR a obzvláště v dnešní technické době je velmi snadné přijít na neoprávněné nahlížení do zdravotnické dokumentace, které se sebou nese mnohdy i velmi citelné sankce pro poskytovatele zdravotních služeb, ale zejména pro samotného zdravotníka.

V rovině trestněprávní a přestupkové se bavíme o trestném činu neoprávněného nakládání s osobními údaji (viz § 180 trestního zákoníku) a přestupku proti občanskému soužití (viz (§ 7 odst. 3 písm. b) zákona o dalších přestupcích). Zdravotník se rovněž vystavuje riziku soukromoprávní žaloby ze strany pacienta, do jehož ZD neoprávněné nahlížel, či případnému disciplinárnímu postihu ze strany stavovské komory. Citelnější a bohužel také pravděpodobnější jsou však sankce dle zákoníku práce a samotného GDPR, respektive zákona o zpracování osobních údajů (dále také "ZZOÚ").

Neoprávněným nahlížením do ZD může zdravotník způsobit svému zaměstnavateli škodu, kterou samozřejmě bude zaměstnavatel chtít nahradit právě po zdravotníkovi. Zde se uplatňuje již známé pravidlo ustanovení v § 250 zákoníku práce. Tedy 4,5násobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, pokud byla škoda způsobená z nedbalosti. V případě úmyslného jednání má zaměstnavatel právo požadovat náhradu v plné výši (např. výše soudně přiznaného nároku pacienta vůči poskytovateli zdravotních služeb). V neposlední řadě může zaměstnanci hrozit rovněž výpověď či okamžité rozvázání pracovního poměru.

Pomalu se dostáváme k nejcitelnější sankci, která hrozí zdravotníkovi z neoprávněného nahlížení do zdravotnické dokumentace. Ačkoliv je zákon o zpracování osobních údajů vůči některým poskytovatelům (poskytovatelé z řad veřejných institucí) benevolentnější, tedy veřejní poskytovatelé zdravotních služeb jsou z trestání dle ZZOÚ vyňati, vůči jednotlivým zdravotnickým pracovníkům již tak benevolentní není. Ani zaměstnanci veřejného poskytovatele zdravotních služeb nejsou z trestání dle tohoto zákona vyňati.

Zdravotnický pracovník se dopustí přestupku porušení zákazu neoprávněného zveřejnění osobních údajů (viz § 61 ZZOÚ) tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem (v našem případě zákon o zdravotních službách). Za spáchání tohoto přestupku lze uložit pokutu až do výše 1.000.000 Kč. Pakliže zdravotník poruší zákaz zveřejnění osobních údajů pomocí tisku, filmu, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí a podobně účinnými způsoby, lze uložit pokutu až do výše 5.000.000 Kč. I zdánlivě nevinný rozhovor s televizním reportérem může způsobit postih ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nelze tedy nic jiného než doporučit všem zdravotníkům, aby nakládali se zdravotnickou dokumentací dle ZZS a v jeho mezích a reportéry televizních pořadů či rozhlasového vysílání odkazovali na tisková a komunikační oddělení daného poskytovatele zdravotních služeb, která jsou ke komunikaci s médii určena.

Mgr. Lucie Lukšová

Líbil se vám článek?

Napište nám svůj názor nebo sdílejte se svými přáteli.

Čtěte také

Práce v neustálém pohybu, spousta endogenního i exogenního adrenalinu, perfektně zvládnuté algoritmy managementu život ohrožujících stavů, ale také sociálně - společenské aspekty medicíny. Tím vším je charakteristická práce lékaře na záchrance, o které si popovídáme s lékařkou pražské ZZS a Košickou rodačkou, Katarínou Veselou v rámci dalšího...

Dnešní den je volný. Pátek před odjezdem je tradičně určen k výletu a pohodě. Odjezd je naplánovaný na devátou ranní. Už mám s místním pojetím času zkušenosti a tak s klidnou duší vyrážím ráno běhat na blízký plácek s udusanou hlínou a pár stromy. Kolem dokola to může být pětset metrů jedno kolo a tak kroužím necelou hodinu. Krátký...

Jedním z největších medicínských "oříšků", který představuje náročnou situaci jak pro pacienty samotné, tak pro jejich lékaře, je sdělování závažných zpráv. Navzdory první asociaci, která nás v souvislosti s touto problematikou obvykle napadne, závažnou zprávu nemusí reprezentovat pouze potenciálně život ohrožující onemocnění (např. onemocnění...

Úspěšné zvládnutí ústního pohovoru nebo konkurzu je často nezbytnou podmínkou k získání pracovního místa na vysněném pracovišti. Pravdou sice je, že vzhledem k personální situaci v českém zdravotnictví si absolventi lékařských fakult mohou často vybírat z více pracovních nabídek. Na druhé straně ale existují pracoviště, kde se na jedno místo může...

Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: "Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl." Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované...

Opět si dovolím na úvod slova klasika: "Pětistovka má stejnou hodnotu, ale ty věci jsou pořád nějak dražší..." Ať už jsou vaše vyšší cíle jakékoli, do práce chodíme (alespoň většina) kvůli penězům. Vzpomínám na výrok jednoho lékaře: "Jó, náš pan přednosta, neustále chodí zadumaný a skleslý, ale jednou měsíčně se mu spolehlivě zvedne nálada."Pokud...

Při jarní vlně pandemie COVID-19 vyvstávala řada dotazů, jak vlastně bude nemoc COVID-19 u zaměstnanců posuzována. Co když je jim nařízena karanténa z důvodu rizikového kontaktu na pracovišti? Je to jiné, když mají nebo nemají klinické příznaky onemocnění? Ohledně uvedeného tématu panovala nejasnost a řada otázek.

Důležitým tématem, které nepochybně patří do naší příručky mladého lékaře, jsou rezidenční místa, jejichž problematika byla v minulosti často diskutována, kritizována a několikrát změněna. Domníváme se, že každý starší medik nebo mladý lékař by měl mít povědomí o tom, co vlastně rezidenční místo je, k čemu a komu je určeno, zda je výhodné ho získat...

Není potřeba zdůrazňovat, že zdravotnická dokumentace (dále také "ZD") je jeden z nejdůležitějších nástrojů používaných ve zdravotnictví, který je nezbytný pro řádné poskytování zdravotních služeb. Jako taková požívá značné právní ochrany a nakládání s ní je striktně regulováno právními, ale i interními předpisy poskytovatelů zdravotních služeb. V...

V rámci portálu Po medině Vám budeme postupně přinášet rozhovory s mladými lékaři různých specializací. Cílem této rubriky s názvem "O kapitolu napřed" není nic jiného, než nabídnout studentům všeobecného lékařství náhled do období po poslední státnici. Věříme, že vás rozhovory svou strukturou obohatí i pobaví. Prvním respondentem je absolvent 3....

Z deníčku personalisty..."Víte, my si uvědomujeme, že potřebujete, abychom sloužili, ale my máme také vlastní životy a nechceme trávit v nemocnici 6 nocí v měsíci, nechceme tento systém nadále podporovat, a proto nebudeme sloužit více, než nám umožňuje zákoník práce.", říkají lékaři. Plně jim rozumím, také nám situace ve zdravotnictví nevyhovuje a...

Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: "Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl." Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované...

Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky (přihláška k atestační zkoušce). Přihlášku lze podat elektronickou formou v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků) na této adrese. Přihlášku je nutné vyplnit a odeslat nejpozději 60 dnů před...

V minulém týdnu jsme pro vás vyzpovídali Jozefa Šelenga, mladého kardiologa z Ostravy. Celý rozhovor byl velmi inspirativní, ale zároveň velmi obsáhlý. Nyní přinášíme druhou část o tom, jak v jeho očích vypadá běžný pracovní den.

Lékaři jsou povinni předepisovat léčivé přípravky formou eReceptu od 1. ledna 2018. Tuto povinnost zavádí novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. V tomto článku stručně shrneme podstatné informace o eReceptu a výjimečné případy, kdy lze předepsat léčiva v listinné podobě.

Taky to znáte? Po maturitě zdánlivě nekonečné studium medicíny uplynulo jako voda a vy stojíte na hraně posledního, šestého ročníku. Během následujícího roku musí člověk zvládnout nejen státnice, ale také dozrát v zodpovědného, empatického a svědomitého jedince, nosícího titul MUDr. před jménem. Jaké jsou ale další aspekty přechodu z lékařské...

Složitá otázka, kterou si alespoň jednou v životě položil snad každý medik. Začít kariéru ve velké fakultní nemocnici, nebo naopak v menší nemocnici okresního typu? A existuje vlastně ideální univerzální cesta, jak kariéru správně začít? Už způsob položení poslední otázky je vlastně odpovědí - neexistuje. Správných cest existuje několik a každému...

Úspěšné zvládnutí ústního pohovoru nebo konkurzu je často nezbytnou podmínkou k získání pracovního místa na vysněném pracovišti. Pravdou sice je, že vzhledem k personální situaci v českém zdravotnictví si absolventi lékařských fakult mohou často vybírat z více pracovních nabídek. Na druhé straně ale existují pracoviště, kde se na jedno místo může...

Část mediků (nebo obecně studentů) v posledním ročníku studia si možná pomyslí: "to napíšu hned" nebo "stejně to dnes nikdo nečte". Ani jedno není pravda. Ačkoliv se příprava kvalitního CV může zdát jako jednoduchý nebo časově nenáročný úkol, opak je pravdou. Napsat opravdu dobře připravený a promyšlený životopis nějakou dobu trvá. Na druhé straně...

Poslední ročník studia je pravděpodobně tím nejhorším a zároveň nejlepším, co vás během medicíny čeká. Čtyři nebo pět náročných státních zkoušek ze základních medicínských oborů je bezesporu strašákem a náročným zakončením vysokoškolského studia. V následujícím článku se pokusíme přiblížit vám úskalí šesťáku a samotných státních zkoušek. Zároveň...

Jedním z hlavních cílů našeho portálu je poskytovat konečným uživatelům maximum užitečných a aktuálních informací. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme vědět, které informace konkrétně studenty medicíny a lékaře při volbě oboru a pracovního místa zajímají.

vítejte na zdravotnickém informačním a profesním portále Po medině. Jedná se o projekt studentů všeobecného lékařství, kteří se v době pandemie koronaviru zamýšleli nad svou profesní budoucností a při shánění potřebných informací zjistili, že jich na webu značná část chybí.