Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: „Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl.“ Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované způsobilosti (atestace). Pojďme si nyní zjednodušeně popsat celý průběh od nástupu do zaměstnání až po složení atestační zkoušky a vysvětlit si všechny důležité pojmy.

Specializační vzdělávání krok po kroku, aneb přehledně od promoce až po atestaci

Základní podmínkou úspěšného průběhu specializačního vzdělávání je jeho zahájení v akreditovaném zdravotnickém zařízení. Pokud si vyberete neakreditované, musíte se smířit s tím, že budete většinu své praxe v rámci specializačního vzdělávání trávit na stážích v jiných nemocnicích. Evidenci akreditovaných zařízení včetně počtu školících míst pro jednotlivé obory naleznete zdeV posledním roce došlo ke změně ve specializačním vzdělávání. Nově je posuzováno jako zvyšování kvalifikace (do změny právní úpravy šlo o prohlubování kvalifikace) a dochází ke změně vzdělávacích programů.  Prohlubování kvalifikace je považováno za výkon práce a zaměstnanci náleží veškeré cestovní náhrady v případě stáže nebo vzdělávací akce mimo pracoviště. Podle ust. §232 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, platí, že nejsou-li dohodnuta nebo stanovena vyšší nebo další práva, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele při zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Zde je zásadní rozdíl mezi prohlubováním a zvyšování kvalifikace. Zaměstnavatel nemůže zaměstnance vyslat na pracovní cestu a hradit mu související náklady – pokud není dohodnuto jinak. Zde se otevírá prostor pro vyjednávání se zaměstnavatelem, ať už v rámci kvalifikační dohody nebo stanovení vyšších práv zaměstnanců vnitřním předpisem. Absolventi, kteří byli zařazeni do specializačního vzdělávání do 30. 6. 2017 se vzdělávají ještě podle staré právní úpravy a lékaři zařazeni do specializačního vzdělávání po 1. 7. 2017 již podle nové právní úpravy. V procesu vzdělávání tak máme nyní 2 skupiny lékařů, každá v jiném právním i obsahovém režimu. Nové vzdělávací programy naleznete zde.

Na úvod ještě jedna praktická poznámka – jakmile nastoupíte do práce po škole, jste označováni jako L1, po absolvování kmene jste L2 a po získání specializace jste L3. V některých nemocnicích se můžete stát i L4, pokud se stanete primářem/primářkou či přednostou/přednostkou. Jde o obecně užívané označování lékařů.

Co k procesu specializačního vzdělávání říká zákon

1. Zařazení do oboru

Vše začíná již výběrem oboru a pracoviště v průběhu studia medicíny nebo po jeho dokončení. Ještě před nástupem do zaměstnání doporučujeme zažádat o zařazení do specializačního vzdělávání ve zvoleném oboru. Formulář žádosti lze najít a elektronicky vyplnit na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky. Po vyplnění se odeslaný formulář vytiskne a odevzdává na lékařské fakultě, kterou jste ve formuláři uvedli. Volba lékařské fakulty je čistě na vás a u této budete v dalším průběhu specializačního vzdělávání zařazeni a evidováni. Po svém zařazení obdržíte index a logbook (nutno zažádat v el. žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání, logbook nutno zaplatit), do kterých se zaznamenává průběh specializačního vzdělávání podle vzdělávacího programu včetně hodnocení školitele. Vyplněný logbook se stává podkladem pro přihlášení ke kmenové (nebo atestační) zkoušce a k získání specializované způsobilosti.

Lékař může být současně zařazen nejvýše do dvou specializačních oborů, pokud tyto obory mají společný základní kmen. Do druhého specializačního oboru může být lékař zařazen až po dokončení vzdělávání v základním kmeni.

Se zařazením do oboru specializačního vzdělávání doporučujeme zbytečně neotálet. V nemocnicích s tzv. tabulkovými platy se tím posouváte do vyšší platové třídy a váš platový základ tak vzroste.

2. Vzdělávání v základním kmeni

Ihned po medině, i bez atestace, můžete provádět spoustu úkonů. Absolvováním lékařské fakulty získáváte odbornou způsobilost lékaře a to, co již od prvního dne v práci můžete dělat, upravuje vyhláška č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti. Můžete například provádět klinické vyšetření pacienta, vizity, ale nemůžete rozhodovat o léčebném postupu nebo jej měnit. Pracujete tedy pod odborným dozorem.

Specializovaná způsobilost je podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře. Celý proces upravuje zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, který v dnešní době rozeznává jednostupňový systém přípravy k atestační zkoušce. V tomto systému rozeznáváme 30 měsíců dlouhý základní kmen pro lékaře s odbornou způsobilostí ve všech základních oborech (celkem 19 kmenů) ukončený zkouškou, na který navazuje různě dlouhé (0,5- 3,5 roku) specializační vzdělávání v jednom ze 43 specializačních oborů.

Základní kmen představuje absolvování povinné praxe v rozsahu stanoveném příslušným vzdělávacím programem pro daný obor, včetně povinných výkonů. Zahrnuje teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou pro některé obory společné. Probíhá jako celodenní průprava v akreditovaných zařízeních v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní době (=40 hodin při úvazku 1,0) a je finančně odměňována.

Zde upozorňujeme na výši úvazku, kdy úvazek menší než 1,0 úměrně prodlužuje délku specializačního vzdělávání. Doba přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu (práce přesčas) se nezapočítává do specializačního vzdělávání. Doporučujeme tedy vyžadovat vždy úvazek 1,0 pokud k tomu nemáte jiné důvody. Výše úvazku pro započítání do specializačního vzdělávání nesmí být nižší než 0,5, u zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené nebo pečující o dítě do 6 let, je pak minimální úvazek 0,2.

3. Ukončení základního kmene

Vzdělávání v základním kmeni se ukončuje zkouškou, po které bude lékaři vystaven certifikát o absolvování základního kmene. Ke zkoušce se lékař přihlásí po splnění všech náležitostí uložených příslušným vzdělávacím programem. Kmenovou zkoušku lze v případě neúspěchu opakovat nejdříve za půl roku v maximálním počtu tří opravných pokusů.

Ukončení základního kmene jednak podmiňuje pokračování samotného specializačního vzdělávání, jednak lékaře opravňuje k výkonu některých činností bez odborného dozoru, ale pouze s odborným dohledem. Pod odborným dozorem tedy pracuje mladý lékař před složením kmenové zkoušky. Pod odborným dohledem pracuje mladý lékař po složení kmenové zkoušky a před složením atestační zkoušky.

4. Odborný dozor a odborný dohled

Dva výše zmíněné termíny zavádí právě zákon č. 95/2004 Sb. a my si je nyní vyjasníme. Jsou pro bezpečí mladého lékaře velmi důležité a v praxi by jejich význam neměl být zaměňován ani porušován. Doporučujeme vždy vyžadovat dodržování zákona zaměstnavatelem.

Odborným dozorem se rozumí výkon činností lékaře s odbornou způsobilostí před získáním certifikátu o absolvování základního kmene. Odborný dozor vykonává lékař se specializovanou způsobilostí přítomný ve zdravotnickém zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, s fyzickou dosažitelností lékaře se specializovanou způsobilostí do 15 minut. Můžete tedy pracovat sami na pracovišti, ale lékař s příslušnou specializací musí být fyzicky na pracovišti (v nemocnici) přítomen.

Bez odborného dozoru může mladý lékař vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných studiem a které jsou stanovené prováděcím právním předpisem vyhláškou č. 280/2018 Sb., kterou zmiňujeme výše. Dále může mladý lékař vykonávat činnosti, které mu písemně stanoví jeho školitel, a to pod odborným dohledem.

Odborným dohledem se rozumí výkon činností lékaře s odbornou způsobilostí po získání certifikátu o absolvování základního kmene. Odborný dohled vykonává lékař se specializovanou způsobilostí, a to nepřetržitou telefonickou dostupností a fyzickou dosažitelností zdravotnického zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, do 30 minut. Lékař se specializací tedy nemusí být fyzicky přítomen na pracovišti, ale v případě potřeby musí být do 30 minut dosažitelný.

Bez odborného dohledu může lékař s absolvovaným kmenem vykonávat činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných vzděláváním v základním kmeni. Dále lze vykonávat činnosti, které jsou písemně stanovené školitelem mladého lékaře.

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit výkon odborného dozoru a odborného dohledu.

5. Od kmene k atestaci

Po absolvování kmene pokračuje lékař v přípravě ve zvoleném specializačním oboru, která probíhá rovněž jako celodenní průprava v zařízeních akreditovaných podle stejného zákona v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době a je samozřejmě odměňována.

Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky.

Absolvováním vzdělávání ve specializačním oboru získává lékař specializovanou způsobilost.

Seznam základních kmenů, specializačních oborů a jejich minimální délku vzdělávání naleznete níže. Podrobné rozpisy jednotlivých vzdělávacích programů poté naleznete zde.

Průběh specializačního vzdělávání v praxi

Akreditované zařízení jmenuje pro každý akreditovaný obor garanta, kterým je lékař se specializovanou způsobilostí, který vykonává vedoucí funkci. Garantem oboru je lékař s minimálně pětiletou odbornou praxí po získání specializované způsobilosti, nebo s minimálně dvouletou odbornou praxí po získání zvláštní specializované způsobilosti.

Garant oboru přidělí každému účastníkovi specializačního vzdělávání školitele. Školitelem může být pouze zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí a s minimálně tříletou odbornou praxí po získání specializované způsobilosti v oboru, ve kterém provádí činnost školitele.

Zákon o školiteli hovoří takto: Školitel zejména dohlíží na odbornou stránku výkonu zdravotnického povolání, průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti účastníka specializačního vzdělávání a zajištuje kontinuální odborný dozor a odborný dohled nad účastníky specializačního vzdělávání, kteří mu byli přiděleni. Jeden školitel může vykonávat odborný dozor nad nejvýše 2 lékaři ve specializační přípravě nebo odborný dohled nad nejvýše 3 lékaři ve specializační přípravě. Jeden školitel může vykonávat současně odborný dozor a odborný dohled nad nejvýše 3 lékaři ve specializační přípravě.

Ne vždy je školitelem ten, kdo se vám bude na pracovišti skutečně věnovat – obvykle vás přidělí pokaždé k jinému lékaři, který vás učí to, čemu se věnuje. V rámci specializačního vzdělávání se seznámíte s péčí o pacienty na lůžkových odděleních, na ambulancích, na operačních sálech a dalších provozech, podle konkrétního oddělení.

Co se stane, když nebudete plnit své povinnosti?

Pokud závažným způsobem neplníte studijní povinnosti, může Vám MZ ČR vzdělávání ukončit. Učiní tak do 90 dnů ode dne, kdy se o neplnění povinností dozvědělo. Po další 2 roky se nemůžete zařadit do jiného specializačního vzdělávání.

Za jak dlouho získáte specializaci?

Každý vzdělávací program stanovuje povinné délky praxí na jednotlivých pracovištích, povinné zkoušky, povinné a doporučené kurzy a vzdělávací akce. Bohužel ne vždy je v silách jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb zajistit plynulou návaznost jednotlivých stáží a povinných akcí. Často to bývá způsobeno nedostatkem lékařů na pracovišti, kdy primář nebo přednosta nemůže lékaře vyslat na povinnou stáž, jelikož ho potřebuje k zajištění provozu. Tím vznikají prodlevy ve vzdělávání a lékaři splní podmínky pro výkon atestační zkoušky později, než by mohli.

Se zajištěním plynulého vzdělávání, jeho včasného dokončení a k dalším výhodám může lékaři pomoci rezidenční místo nebo férová kvalifikační dohoda, kterým se však lékaři často kategoricky brání. Vše důležité o rezidenčních místech jsme pro vás shrnuli zde a o tom, že kvalifikační dohoda nemusí být nutně sprosté slovo si můžete přečíst pod tímto odkazem.

Jana a Martin

zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-95#cast2