Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky (přihláška k atestační zkoušce). Přihlášku lze podat elektronickou formou v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků) na této adrese. Přihlášku je nutné vyplnit a odeslat nejpozději 60 dnů před termínem atestační zkoušky.

Náležitosti k atestační zkoušce

Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem. Jedná se především o absolvování požadované praxe pro základní kmen a specializační výcvik, doložení provedených výkonů v logbooku, absolvování povinných vzdělávacích akcí a složení povinného testu.

Součástí teoretické části atestační zkoušky může být vypracování písemné práce (stanoveno vzdělávacím programem). V takovém případě je nutné přiložit vypracovanou práci k přihlášce ke zkoušce. Splnění těchto požadavků posoudí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace.

Samotná atestační zkouška probíhá před minimálně tříčlennou oborovou atestační komisí a skládá se části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje tři náhodně vylosované odborné otázky. Jedna z otázek může být nahrazena obhajobou písemné práce. Praktická část zkoušky sestává z vyšetření pacienta, diagnostiky, diferenciální diagnostiky, vyšetřovacího postupu, navržené léčby nebo například analýzy laboratorních nálezů.

Oborovou atestační komisi zřizuje ministerstvo jako svůj poradní orgán. Členy oborových atestačních komisí jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na návrh univerzit, České lékařské komory, odborných společností, akreditovaných zařízení a vzdělávacích zařízení.

Ministerstvo zdravotnictví vždy do 31. prosince zveřejní na svých internetových stránkách termíny atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok.

Atestační zkoušky, nejde-li o atestační zkoušku pro obor všeobecné praktické lékařství, se účastní školitel uchazeče. Pokud se nemůže zúčastnit školitel uchazeče, účastní se atestační zkoušky garant oboru nebo jím určený jiný atestovaný lékař z daného akreditovaného zařízení.

Atestační zkouška se může ve stejném oboru specializačního vzdělávání opakovat nejvýše dvakrát, nejdříve však za 1 rok ode dne neúspěšně vykonané atestační zkoušky.

Ministerstvo vydá lékaři, který úspěšně vykonal atestační zkoušku, diplom o specializaci.

Platby za atestační zkoušku

Výše úhrady je dána nařízením vlády č 324/3018 Sb. Poplatek za teoretickou a praktickou část atestační zkoušky je 250 Kč za každou (celkem 500 Kč). V případě prvního opakování zkoušky se poplatek zvyšuje na 2000 Kč za teoretickou a 1500 Kč za praktickou část atestační zkoušky. V případě druhého opakování pak poplatek roste na 3000 Kč za teoretickou a 2000 Kč za praktickou část atestační zkoušky. 

FAQ

Je potřeba nechat notářsky ověřit dokumenty přikládané k přihlášce k atestační zkoušce?

Nikoliv.

Mám před atestační zkouškou ze zákona nárok na studijní volno?

Zákon o vzdělávání (95/2004 Sb.) sám o sobě žádné volno nepřiznává. 

Specializační vzdělávání je zvyšování kvalifikace a tedy by se na atestační zkoušku mělo studijní volno vztahovat. Toto volno se dle příslušného paragrafu v zákoníku práce vztahuje ke zkouškám souvisejícím se studiem (státní zkouška, rigorózní zkouška) a atestační zkoušku tento paragraf nevyjmenovává. 

Z logiky věci by se tedy mělo studijní volno vztahovat i pro kmenovou/atestační zkoušku, ale v zákoníku práce to explicitně uvedeno není. Důsledkem je to, že se zaměstnavatelé rozhodují sami dle svého uvážení. Nárokovat si studijní volno při aktuální úpravě zákoníku práce by znamenalo soudní spor. Doporučujeme se pokusit o dohodu se zaměstnavatelem.