31. 3. 2024

Rozhovor – doktor Dmytro Maryn: Proč jsem odešel z Ukrajiny a jak jsem začal provozovat vlastní chirurgickou ambulanci

Lékař Dmytro Maryn se narodil na Ukrajině, vystudoval medicínu na Charkovské univerzitě a pracovat jako lékař začal roku 2011 ve svém rodném městě v Doněcké oblasti.

Jaké byly tvé začátky?
Nastoupil jsem jako lékař – sekundář na chirurgické oddělení. Byl jsem šťastný a optimisticky naladěný. Chtěl jsem pomáhat lidem a zachránit svět. Většinu nocí jsem strávil ve službách a většina mého mizerného platu skončila v knihkupectví. Plat jsem neřešil, chtěl jsem se učit, operovat, edukovat své pacienty.

Kdy a jak jsi si uvědomil, že chceš z Ukrajiny odejít?
Práce lékaře na Ukrajině není placena ze zdravotního pojištění – to tam dosud neexistuje. Oficiálně je sice zdravotní péče hrazená státem, v praxi však plně pacientem. To znamená, že když přijde člověk se zánětem střev nebo se zlomenou nohou, musí si sám koupit šití, skalpel, léky, obvazový materiál apod., zaplatit práci anesteziologa a chirurga – vše rovnou “na ruku”.

Já posléze pracoval na 0,5 úvazku i jako městský onkolog. Setkal jsem se s děsivou realitou, že onkologičtí pacienti během léčby přicházeli o majetky – úspory, byty, auta… Nakonec rodina pacienta neměla ani na pohřeb zesnulého nemocného. Častokrát v terminálních fázích onemocnění byla těmto nemocným ještě lidmi s diplomem lékaře prodávána úplně zbytečná dávka chemoterapie za dva tisíce dolarů… Viď přece “mrtví peníze nepotřebují”… Tohle je zcela proti mému přesvědčení. Já jsem chtěl lidem pomáhat, ne je vykořisťovat. Hlavně proto jsem z Ukrajiny odešel.

Jak to probíhalo po tvém příjezdu do Česka?
V květnu roku 2012 jsem úspěšně absolvoval první část aprobační zkoušky a od srpna 2012 jsem začal pracovat na Chirurgickém oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Začátek nebyl jednoduchý, ale rozhodně byl motivující. V dubnu roku 2013 jsem absolvoval poslední část aprobační zkoušky a měl jsem pocit, že musím změnit pracoviště. V září jsem nastoupil na Chirurgické oddělení Nemocnice Sokolov. Během následujících čtyř let jsem udělal specializační zkoušku v oboru všeobecné chirurgie.

Kdy ses rozhodl otevřít soukromou chirurgickou ambulanci?
Oženil jsem se, narodilo se nám dítě a já chtěl pro svou rodinu to nejlepší – mimo jiné je v soukromém sektoru i vyhlídka finančního přilepšení. Vzhledem k poměrně velkým pracovním zkušenostem na chirurgické ambulanci jsem o zřízení soukromé chirurgické ambulance nemusel moc přemýšlet. A tak se stalo, že jsem od odcházejícího kolegy odkoupil chirurgickou ambulanci v Klášterci nad Ohří. 

Pomohlo ti v tomto rozhodování ještě něco?
Během svého specializačního vzdělávání zde v České republice jsem absolvoval několik vzdělávacích akcí zaměřených na českou zdravotní legislativu a organizaci zdravotnictví v České republice. Odpovědělo mi to na některé otázky. Význam těchto informací v současné době je nesmírný – hlavně v soukromém ambulantním sektoru, kde “bojujete” sám za sebe a nemáte za zády nemocničního právníka, účetní apod. To všechno musíte ve velké míře umět sám.

Co otázky, na které jsi nenašel odpovědi na kurzech?
V některých případech jsem bezprostředně kontaktoval právní oddělení České lékařské komory. Pokaždé jsem dostal adekvátní a srozumitelnou odpověď.

Jaké jsou výhody soukromé ambulance?
Je to zejména vlastní regulace provozu, nastavení vyhovující ordinační doby, možnost větších ekonomických příjmů. Velice důležitá je vlastní volba kolektivu, možnost realizace některých modernějších metod, které ne vždy můžete realizovat pod vedením nějakého příliš konzervativního primáře apod.

A jaké jsou nevýhody?
Nevýhodou je, že kromě své lékařské práce musíte řešit účetnictví, materiál, přístroje, nábytek, právní služby… Musíte zabezpečit prostory a jejich pronájem, spolupráci s úřady a pojišťovnami, s hygienickou stanicí, zabezpečit likvidaci běžného i nebezpečného odpadu, pro své zařízení zajistit informační systém, personál, vzdělávat tento personál, dále musíte zabezpečit lékařské prohlídky, pravidelné kontroly přístrojů, jejich případnou opravu. V neposlední řadě musíte řešit management a marketing – internetové stránky, vizitky, informační materiály, reklamu, sociální sítě, dále musíte odesílat informace na různé registry atd. Jednoduše řečeno, musíte tomu věnovat mnohem více času, než když pracujete jako zaměstnanec.

Jak probíhal převod společnosti?
V mém případě zákon umožňoval uskutečnit převod praxe bez konání výběrového řízení (dle ust. § 46–52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů („ZoVZP“)). V průběhu konání převodu ambulance řešíte komunikaci s mnohými úřady a dalšími subjekty, přičemž jednotlivé kroky musí na sebe navzájem logicky navazovat. Mnohem jednodušší je svěřit tento proces advokátní kanceláři. 

Můžeš tento proces přiblížit?
Bez výběrového řízení lze převést praxi formou fyzické osoby (na fyzickou nebo právnickou osobu). Pokud se jedná o převod z právnické osoby na jinou osobu, může se jednat ku příkladu o převod obchodního podílu ve společnosti. V době, kdy jsem já odkoupil danou praxi, byla ordinace vedena formou fyzické osoby, proto jsem s ohledem na ušetření času a financí zvolil převod z fyzické osoby na fyzickou osobu (§ 17 odst. 8 ZoVZP). 

Převod praxe má svá pravidla – je zapotřebí splnit určité podmínky: patří sem převod všech majetkových práv týkajících se praxe – což znamená, že praxe musí být na nabyvatele převedena ve stejném rozsahu péče, v jakém ji původní poskytovatel poskytoval. Původní poskytovatel musí požádat o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Nabyvatel musí zažádat o udělení tohoto oprávnění. Nesmí být podány výpovědní smlouvy ze strany zdravotních pojišťoven (ve vztahu k původnímu poskytovateli). A nabyvatel praxe musí do 30 dnů ode dne udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podat žádost o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Zdravotní pojišťovny pak mají 180 dnů na to, aby s nabyvatelem uzavřely smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. To je tak ve zkratce.

Co je zapotřebí splnit, aby lékař mohl požádat o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb?
Musíte podat písemnou žádost. Podmínky k podání žádosti jsou uvedené v § 16 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. Jedná se zejména o plnoletost, svéprávnost, bezúhonnost, povolení k pobytu na území České republiky (pokud se jedná o lékaře – cizince, který toto potvrzení musí mít), dále způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v daném oboru zdravotní péče, musíte být také členem České lékařské komory, dané zdravotnické zařízení musí mít oprávnění k poskytování zdravotních služeb – musí tedy splňovat požadavky na technické a věcné vybavení, na personální zabezpečení, musí mít schválený provozní řád (podle zákona o ochraně veřejného zdraví) a další podmínky.

V pořádku, dokumenty jsou připraveny, co dále?
Pak se nové zdravotnické zařízení musí nahlásit na Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS). Krajský úřad zašle na ÚZIS opis rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení a zařízení je pak přidělen kód. 

Co patří k dalším důležitým věcem, které jako soukromý provozovatel musíš mít?
Je zcela nezbytné si zabezpečit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb – v Česku na tyto účely doporučuji pojišťovnu Kooperativa. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu k žádosti o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.

Dále jsem po uzavření smlouvy o koupi závodu musel doložit doklad o tomto převodu do obchodního rejstříku a Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Po zveřejnění této informace v Obchodním věstníku byl oficiálně uskutečněn převod vlastnického práva na mně. Je žádoucí v žádosti o zveřejnění informací uvést konkrétní datum, kdy má k tomuto zveřejnění dojít. Veškeré tyto procesy a úkony usnadní a urychlí zřízení elektronického podpisu a datové schránky. 

Jak pak probíhal převod z OSVČ na s.r.o.?
Opět jsem to řešil ve spolupráci s advokátní kanceláří. Obchodní společnost je v tomto případu založena jako zcela nový samostatný právní subjekt. Existují asi 4 zákonní formy převodu z OSVČ na s.r.o. V mém případě se jednalo o tzv. prodej celého nebo části obchodního závodu jednou smlouvou, která umožňuje i převod pracovních, nájemních či úvěrových smluv. 

Jaké jsou výhody a nevýhody s.r.o. proti OSVČ?
K výhodám patří, že jako OSVČ ručíte celým svým osobním majetkem, zatímco jako společník s.r.o. ručíte pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Výhodou je i optimálnější daňová politika. 

Mezi nevýhody můžeme zařadit nutnost vést podvojné účetnictví, které je složitější a vyžaduje erudované účetní. Také je ku příkladu složitější výplata peněz ze společnosti s.r.o. 

Co bys na závěr řekl a doporučil mladým lékařům, kteří po atestaci přemýšlí, zda jít do soukromého sektoru cestou OSVČ nebo cestou s.r.o.?
Pro mladé lidi, kteří ještě nemají rodiny a nějaké velké majetky, je rozhodně jednodušší začít jako OSVČ. Naopak, pro lidi, kteří již mají vlastní rodinu, za kterou zodpovídají, mají vlastní bydlení, majetky… pro tyto je lepší a s výhodou založit s.r.o.

Děkuji za rozhovor, chirurg Dmytro Maryn (Klaschira s.r.o.). 

Silvia Maryn

Články na podobné téma

07.07.2024

Méně známé (či méně “oblíbené”?) obory medicíny

Pojďme se spolu podívat na některé méně známé (nebo možná méně atraktivní) obory medicíny. Některé jsou složitější a vyžadují předchozí specializaci, jiné se dají studovat přímo po ukončení univerzity.  Algeziologie Nástavbový obor, jehož obsahem jsou veškeré znalosti a dovednosti k diagnostice a léčbě akutní a také chronické bolesti. Podmínkou...
Chci číst více →
30.06.2024

Má cenu jet na Po medině Kemp znovu?

Po medině Kemp: Výjimečný zážitek pro budoucí lékaře Po medině Kemp je jedinečná víkendová akce, zaměřená na mediky od 2. ročníku a mladé lékaře. Nabízí intenzivní zážitek plný workshopů, diskuzí, besed a zábavy. Na posledním Kempu jsme měli příležitost udělat rozhovor s Terkou Sobelovou, kterou můžeš znát z našich podcastů. Terka se této...
Chci číst více →
25.06.2024

MUDr. David Zogala, Ph.D.: „Lékař, který pracuje se zobrazovacími metodami, se nemusí bát, že bude nahrazen AI, možná mu ale ubude část monotónní práce.“

Nukleární medicína je obor, který studentům medicíny často uniká, ale jeho význam je nepopiratelný. Může ti nabídnout kombinaci diagnostiky a terapie pomocí radioaktivních látek, což je fascinující, ale často opomíjená část lékařské praxe. Pozvali jsme přednostu Ústavu nukleární medicíny, který má bohaté zkušenosti z praxe i ze zahraničních...
Chci číst více →

Připravujeme

Registruj se, ať ti nic neuteče

Tady chceme uživatelům říct o čem vlastně newsletter je. Jaké informace se v něm dozví, jak často chodí a proč by je to mělo zajímat.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Hlavní partneři

Staňte se naším partnerem

Buďte součástí našeho úspěšného projektu a získejte přístup k odbornému know-how a novým obchodním příležitostem.

Text partnerské výhody

Text partnerské výhody

Text partnerské výhody

Autorem fotografií je Anna Kovačič. Děkujeme!

Hlavní nabídka

Kontakt

Hlavní 1434, 691 41 Břeclav

info@pomedine.cz

+420 775 914 079

IČO: 14250420

Copyright © 2024 Po medině | Zlepšujeme české zdravotnictví odspodu.