Lékaři jsou povinni předepisovat léčivé přípravky formou eReceptu od 1. ledna 2018. Tuto povinnost zavádí novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. V tomto článku stručně shrneme podstatné informace o eReceptu a výjimečné případy, kdy lze předepsat léčiva v listinné podobě.

eRecept v kostce

Jak už napovídá název, eRecept není nic jiného než lékařský předpis (recept) v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je označen speciálním identifikátorem a uložen do Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Po načtení identifikátoru lékárníkem je v systému nalezen požadavek na výdej léčivého přípravku a léčivý přípravek může být pacientovi vydán. Lékař může pacientovi eRecept (jeho identifikátor) předat různými způsoby (papírová průvodka, SMS, e-mail, aplikace v mobilu) dle vzájemné dohody. Mezi hlavní výhody eReceptu patří nemožnost neúplného vyplnění receptu, nemožnost falšování receptu, možnost lékaře ověřit si, zda si pacient lék skutečně vyzvedl, případně který konkrétní lék mu byl vydán, nebo například možnost zaslání identifikátoru na dálku u pacientů s chronickou medikací. Od roku 2020 je spuštěn tzv. lékový záznam pacienta, díky kterému mohou lékaři a farmaceuti nahlížet do kompletní pacientovi medikace za účelem poskytování péče. V budoucnu se od systému eReceptu očekávají další funkcionality, jako například kontrola duplicit při předepisování léků nebo kontrola možných nežádoucích lékových interakcí. Tyto funkcionality však nutně vyžadují další legislativní úpravy.

Rozdíly ve vzhledu původního papírového receptu a eReceptu nejsou výrazné. Hlavní novinkou je přidání výše zmíněného identifikátoru, za kterým se skrývají popsané funkcionality. Dále na eReceptu není podpis a razítko lékaře, které jsou nahrazeny osobním kvalifikovaným certifikátem (tzv. elektronickým podpisem).

Ačkoliv zákon č. 378/2007 Sb. zavádí pro lékaře povinnost předepisovat léčiva formou eReceptu, existují ve stejném zákoně výjimečné situace, ve kterých je přípustné vystavení lékařského předpisu v listinné podobě. Z nejdůležitějších jmenujeme například vystavení léčivých přípravků sobě, manželovi, rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům. Dále je možné (nebo nutné) listinnou formou vyplnit žádanky, recepty na léčiva obsahující omamné a psychotropní látky, recepty při poskytování zdravotní péče v rámci zdravotnické záchranné služby, při poskytování odborné první pomoci nebo při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav. V neposlední řadě je přípustné vystavit lékařský předpis v listinné formě při výpadcích dodávky elektrické energie, internetu nebo serveru poskytovatele. V těchto případech lékař na recept uvede důvod použití listinné formy receptu.

Při předepisování léčiv pro vlastní potřebu musí mít předepisující lékař se zdravotní pojišťovnou uzavřenou tzv. zvláštní smlouvu o předepisování, týkající se preskripce léčivých přípravků pro vlastní potřebu lékaře a jeho rodinných příslušníků.

Níže uvádíme odpovědi na nejčastější otázky týkající se eReceptu. Děkujeme za přečtení článku.

FAQ

Jak se přihlásím do systému eReceptu?

S registrací a získáním přístupových údajů do systému e-receptu by vám měl pomoci zaměstnavatel při nástupu do zaměstnání. Žádost o přístup lze vyplnit na stránkách SÚKL.

Co je to identifikátor eReceptu?

Identifikátor eReceptu je 12 místný kód, který je vyjádřen dvěma způsoby: alfanumerickým nebo čárovým kódem. Na základě identifikátoru si pacient může svůj recept vyzvednout v lékárně. Nepovinně může být identifikátor vyjádřen i formou QR kódu.

V jaké podobě může lékař pacientovi eRecept předat?

Identifikátor eReceptu, na základě kterého si pacient léčivý přípravek vyzvedne, je možné pacientovi předat čtyřmi různými způsoby: papírovou průvodkou, SMS, e-mailem, aplikací v mobilu/tabletu. Záleží na dohodě mezi lékařem a pacientem, který ze způsobů předání eReceptu bude využit. Pokud není dohodnuto jinak, předá lékař pacientovi eRecept formou papírové průvodky.

Jak dlouho platí eRecept?

Standardní platnost je 14 dní. Výjimkou je eRecept s označením „Neodkladná péče“ nebo „Pohotovost“, u kterého je platnost do konce následujícího dne po dni vystavení eReceptu. Druhou výjimku tvoří opakovací recept s platností až 6 měsíců. Poslední výjimkou je stav, kdy předepsané léčivo není aktuálně v lékárně dostupné a nelze ho urychleně obstarat. V takovém případě může farmaceut prodloužit platnost o dalších 14 dnů.

Mohu na eRecept předepsat léčiva, která se předepisují na recept označený modrým pruhem?

Ne, předepisování omamných a psychotropních látek se řídí platnou legislativou.

Jak rychle se doručí SMS nebo e-mail s identifikátorem pacientovi?

K odeslání SMS i emailu dojde do jedné minuty. Doručení u SMS je otázkou operátora, kterého pacient používá. U emailů může dojít k delší prodlevě doručení emailu na straně jeho poskytovatele emailu. S ohledem na to, že email obsahuje průvodku v podobě šifrovaného PDF, může být emailová notifikace vyhodnocena poskytovatelem emailu pacienta jako spam a pacient ji nalezne ve své schránce ve složce pro nevyžádanou poštu. Tento fakt nemůže SÚKL ze své strany ovlivnit.

zdroje:

https://www.epreskripce.cz/faq-lekar

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-378