Jedním z hlavních cílů našeho portálu je poskytovat konečným uživatelům maximum užitečných a aktuálních informací. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme vědět, které informace konkrétně studenty medicíny a lékaře při volbě oboru a pracovního místa zajímají.

Požádali jsme proto formou on-line dotazníku naše spolužáky a kamarády ze všech lékařských fakult v ČR, aby se s námi o tyto informace podělili. Na základě odpovědí se snažíme tvořit obsah našeho portálu.

Řídíme se tím, co studenty opravdu zajímá
On-line dotazování se zúčastnily necelé dvě stovky studentů všeobecného lékařství napříč osmi fakultami po celé republice. Dotazování probíhalo v dubnu a květnu roku 2020. Studenti byli rovnoměrně a náhodně vybráni z posledních tří ročníků studia. Otázky kladené dotazníkem lze rozdělit na dva typy. Prvním typem jsou uzavřené otázky, u kterých lze odpovědi přehledně kvantifikovat. Druhým typem jsou otázky otevřené, které poskytují cenné informace o názorech studentů. Výstupy vyhodnocených dat uvádíme zde.
 • 74% studentů pátých a čtvrtých ročníků uvedlo, že není rozhodnuto, jakému oboru se budou po škole věnovat. Rozdílná situace panuje mezi studenty šestého ročníku, mezi nimiž je o svém budoucím oboru rozhodnuto 82% studentů a studentek.
 • 72% všech respondentů uvedlo, že nemají jasno v tom, ve které nemocnici zahájí po medicíně svou lékařskou kariéru. Nejvíce jasno mají dle očekávání nejstarší studenti, kteří mají jasno v 78% případů. Páťáci naopak mají jasno pouze v 15% a čtvrťáci pouze v 10% případů.
 • 84% všech studentů v dotazování uvedlo, že si již zjišťovali informace o svém budoucím povolání (obor a místo zaměstnání). 56% studentů zároveň v odpovědi na doplňující otázku odpovědělo, že tomuto vyhledávání věnovali více než 3 hodiny svého času. 30% dokonce více než 10 hodin.
 • Suverénně nejčastějším zdrojem informací pro studenty je internet (stránky ministerstva zdravotnictví, institutu postgraduálního vzdělávání a jednotlivých nemocnic). S odstupem následovaly odpovědi jako: výuka na LF, zkušenosti starších kolegů nebo rodinných příslušníků, zdravotnické veletrhy a další.
 • 66% všech respondentů, kteří již zjišťovali podstatné informace o svém budoucím povolání uvedlo, že takto získané informace nebyly přehledné, dostatečné a snadno dostupné. Spokojenost s informacemi se nepatrně zvyšovala s rostoucím množstvím času, který studenti vyhledávání věnovali

  Dále uvádíme odpovědi, které se nejčastěji opakovaly u otevřené otázky na informace, které považují studenti za nejdůležitější při výběru oboru a místa zaměstnání.

  • Přístup nemocnice k postgraduálnímu vzdělávání – délka atestačního procesu a ochota/neochota nemocnice podporovat dokončení atestace v termínu
  • Platové ohodnocení – práce lékaře je bezesporu posláním, které ale samo o sobě účty nezaplatí
  • Akreditace zařízení
  • Názory mladých lékařů pracujících na oddělení
  • Smluvní podmínky (výše úvazku, kvalifikační dohody) – asi hlavně díky iniciativě spolku Mladí lékaři už dnes hodně mediků a absolventů ví, že úvazek menší než 1.0 je komplikací vzhledem k délce atestační přípravy a kvalifikační dohody často není vhodné podepisovat
  • Dostupnost odborného dozoru a dodržování zákonů – 72 hodin dlouhé služby nejsou tak přitažlivé, jak se na první pohled může zdát
  • Konkrétní zaměstnanecké benefity – formulka „široké zaměstnanecké benefity“ toho moc neříká
  • Počet atestovaných lékařů na oddělení
  • Osobnost přednosty/primáře oddělení a kolektiv na oddělení
  • Technické vybavení zdravotnického zařízení
  • Povinnost účasti v Ph.D. programech – tato forma postgraduálního vzdělávání není pro každého a není tedy nutné ji po absolventech vyžadovat

  Speciální místo zaujímá možnost stáže v průběhu studia všeobecného lékařství. Možnost podívat se na oddělení, nasát atmosféru a ověřit si, zda dané pracoviště splňuje očekávání studenta, je velmi oceňovaná.

  Věříme, že každý dobrý zaměstnavatel bude ochoten studentům a lékařům tyto informace poskytnout.

  Pm.