eRecept v kostce

27.06.2020

Lékaři jsou povinni předepisovat léčivé přípravky formou eReceptu od 1. ledna 2018. Tuto povinnost zavádí novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. V tomto článku stručně shrneme podstatné informace o eReceptu a výjimečné případy, kdy lze předepsat léčiva v listinné podobě.

Jak už napovídá název, eRecept není nic jiného než lékařský předpis (recept) v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je označen speciálním identifikátorem a uložen do Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). Po načtení identifikátoru lékárníkem je v systému nalezen požadavek na výdej léčivého přípravku a léčivý přípravek může být pacientovi vydán. Lékař může pacientovi eRecept (jeho identifikátor) předat různými způsoby (papírová průvodka, SMS, e-mail, aplikace v mobilu) dle vzájemné dohody. Mezi hlavní výhody eReceptu patří nemožnost neúplného vyplnění receptu, nemožnost falšování receptu, možnost lékaře ověřit si, zda si pacient lék skutečně vyzvedl, případně který konkrétní lék mu byl vydán, nebo například možnost zaslání identifikátoru na dálku u pacientů s chronickou medikací. Od roku 2020 je spuštěn tzv. lékový záznam pacienta, díky kterému mohou lékaři a farmaceuti nahlížet do kompletní pacientovi medikace za účelem poskytování péče. V budoucnu se od systému eReceptu očekávají další funkcionality, jako například kontrola duplicit při předepisování léků nebo kontrola možných nežádoucích lékových interakcí. Tyto funkcionality však nutně vyžadují další legislativní úpravy.

Rozdíly ve vzhledu původního papírového receptu a eReceptu nejsou výrazné. Hlavní novinkou je přidání výše zmíněného identifikátoru, za kterým se skrývají popsané funkcionality. Dále na eReceptu není podpis a razítko lékaře, které jsou nahrazeny osobním kvalifikovaným certifikátem (tzv. elektronickým podpisem).

Ačkoliv zákon č. 378/2007 Sb. zavádí pro lékaře povinnost předepisovat léčiva formou eReceptu, existují ve stejném zákoně výjimečné situace, ve kterých je přípustné vystavení lékařského předpisu v listinné podobě. Z nejdůležitějších jmenujeme například vystavení léčivých přípravků sobě, manželovi, rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům. Dále je možné (nebo nutné) listinnou formou vyplnit žádanky, recepty na léčiva obsahující omamné a psychotropní látky, recepty při poskytování zdravotní péče v rámci zdravotnické záchranné služby, při poskytování odborné první pomoci nebo při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav. V neposlední řadě je přípustné vystavit lékařský předpis v listinné formě při výpadcích dodávky elektrické energie, internetu nebo serveru poskytovatele. V těchto případech lékař na recept uvede důvod použití listinné formy receptu.

Při předepisování léčiv pro vlastní potřebu musí mít předepisující lékař se zdravotní pojišťovnou uzavřenou tzv. zvláštní smlouvu o předepisování, týkající se preskripce léčivých přípravků pro vlastní potřebu lékaře a jeho rodinných příslušníků.

Níže uvádíme odpovědi na nejčastější otázky týkající se eReceptu. Děkujeme za přečtení článku.

Pm.

FAQ

Jak se přihlásím do systému eReceptu?

S registrací a získáním přístupových údajů do systému e-receptu by vám měl pomoci zaměstnavatel při nástupu do zaměstnání. Žádost o přístup lze vyplnit na stránkách SÚKL.

Co je to identifikátor eReceptu?

Identifikátor eReceptu je 12 místný kód, který je vyjádřen dvěma způsoby: alfanumerickým nebo čárovým kódem. Na základě identifikátoru si pacient může svůj recept vyzvednout v lékárně. Nepovinně může být identifikátor vyjádřen i formou QR kódu.

V jaké podobě může lékař pacientovi eRecept předat?

Identifikátor eReceptu, na základě kterého si pacient léčivý přípravek vyzvedne, je možné pacientovi předat čtyřmi různými způsoby: papírovou průvodkou, SMS, e-mailem, aplikací v mobilu/tabletu. Záleží na dohodě mezi lékařem a pacientem, který ze způsobů předání eReceptu bude využit. Pokud není dohodnuto jinak, předá lékař pacientovi eRecept formou papírové průvodky.

Jak dlouho platí eRecept?

Standardní platnost je 14 dní. Výjimkou je eRecept s označením "Neodkladná péče" nebo "Pohotovost", u kterého je platnost do konce následujícího dne po dni vystavení eReceptu. Druhou výjimku tvoří opakovací recept s platností až 6 měsíců. Poslední výjimkou je stav, kdy předepsané léčivo není aktuálně v lékárně dostupné a nelze ho urychleně obstarat. V takovém případě může farmaceut prodloužit platnost o dalších 14 dnů.

Mohu na eRecept předepsat léčiva, která se předepisují na recept označený modrým pruhem?

Ne, předepisování omamných a psychotropních látek se řídí platnou legislativou.

Jak rychle se doručí SMS nebo e-mail s identifikátorem pacientovi?

K odeslání SMS i emailu dojde do jedné minuty. Doručení u SMS je otázkou operátora, kterého pacient používá. U emailů může dojít k delší prodlevě doručení emailu na straně jeho poskytovatele emailu. S ohledem na to, že email obsahuje průvodku v podobě šifrovaného PDF, může být emailová notifikace vyhodnocena poskytovatelem emailu pacienta jako spam a pacient ji nalezne ve své schránce ve složce pro nevyžádanou poštu. Tento fakt nemůže SÚKL ze své strany ovlivnit.

zdroje:

https://www.epreskripce.cz/faq-lekar

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-378

Líbil se vám článek?

Napište nám svůj názor nebo sdílejte se svými přáteli.

Čtěte také

Práce v neustálém pohybu, spousta endogenního i exogenního adrenalinu, perfektně zvládnuté algoritmy managementu život ohrožujících stavů, ale také sociálně - společenské aspekty medicíny. Tím vším je charakteristická práce lékaře na záchrance, o které si popovídáme s lékařkou pražské ZZS a Košickou rodačkou, Katarínou Veselou v rámci dalšího...

Dnešní den je volný. Pátek před odjezdem je tradičně určen k výletu a pohodě. Odjezd je naplánovaný na devátou ranní. Už mám s místním pojetím času zkušenosti a tak s klidnou duší vyrážím ráno běhat na blízký plácek s udusanou hlínou a pár stromy. Kolem dokola to může být pětset metrů jedno kolo a tak kroužím necelou hodinu. Krátký...

Jedním z největších medicínských "oříšků", který představuje náročnou situaci jak pro pacienty samotné, tak pro jejich lékaře, je sdělování závažných zpráv. Navzdory první asociaci, která nás v souvislosti s touto problematikou obvykle napadne, závažnou zprávu nemusí reprezentovat pouze potenciálně život ohrožující onemocnění (např. onemocnění...

Úspěšné zvládnutí ústního pohovoru nebo konkurzu je často nezbytnou podmínkou k získání pracovního místa na vysněném pracovišti. Pravdou sice je, že vzhledem k personální situaci v českém zdravotnictví si absolventi lékařských fakult mohou často vybírat z více pracovních nabídek. Na druhé straně ale existují pracoviště, kde se na jedno místo může...

Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: "Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl." Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované...

Opět si dovolím na úvod slova klasika: "Pětistovka má stejnou hodnotu, ale ty věci jsou pořád nějak dražší..." Ať už jsou vaše vyšší cíle jakékoli, do práce chodíme (alespoň většina) kvůli penězům. Vzpomínám na výrok jednoho lékaře: "Jó, náš pan přednosta, neustále chodí zadumaný a skleslý, ale jednou měsíčně se mu spolehlivě zvedne nálada."Pokud...

Při jarní vlně pandemie COVID-19 vyvstávala řada dotazů, jak vlastně bude nemoc COVID-19 u zaměstnanců posuzována. Co když je jim nařízena karanténa z důvodu rizikového kontaktu na pracovišti? Je to jiné, když mají nebo nemají klinické příznaky onemocnění? Ohledně uvedeného tématu panovala nejasnost a řada otázek.

Důležitým tématem, které nepochybně patří do naší příručky mladého lékaře, jsou rezidenční místa, jejichž problematika byla v minulosti často diskutována, kritizována a několikrát změněna. Domníváme se, že každý starší medik nebo mladý lékař by měl mít povědomí o tom, co vlastně rezidenční místo je, k čemu a komu je určeno, zda je výhodné ho získat...

Není potřeba zdůrazňovat, že zdravotnická dokumentace (dále také "ZD") je jeden z nejdůležitějších nástrojů používaných ve zdravotnictví, který je nezbytný pro řádné poskytování zdravotních služeb. Jako taková požívá značné právní ochrany a nakládání s ní je striktně regulováno právními, ale i interními předpisy poskytovatelů zdravotních služeb. V...

V rámci portálu Po medině Vám budeme postupně přinášet rozhovory s mladými lékaři různých specializací. Cílem této rubriky s názvem "O kapitolu napřed" není nic jiného, než nabídnout studentům všeobecného lékařství náhled do období po poslední státnici. Věříme, že vás rozhovory svou strukturou obohatí i pobaví. Prvním respondentem je absolvent 3....

Z deníčku personalisty..."Víte, my si uvědomujeme, že potřebujete, abychom sloužili, ale my máme také vlastní životy a nechceme trávit v nemocnici 6 nocí v měsíci, nechceme tento systém nadále podporovat, a proto nebudeme sloužit více, než nám umožňuje zákoník práce.", říkají lékaři. Plně jim rozumím, také nám situace ve zdravotnictví nevyhovuje a...

Kmen, odborný dozor a dohled, rezidenční místo, logbook nebo vzdělávací program. Jednomu aby z toho nešla hlava kolem. Dovolím si začít citátem klasika: "Starostí lékaře je i to, aby pacient po vyšetření, když se oblékne, měl na sobě vše, co svlékl." Specializační vzdělávání je proces profesního růstu lékaře vedoucí k získání specializované...

Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky (přihláška k atestační zkoušce). Přihlášku lze podat elektronickou formou v aplikaci EZP (evidence zdravotnických pracovníků) na této adrese. Přihlášku je nutné vyplnit a odeslat nejpozději 60 dnů před...

V minulém týdnu jsme pro vás vyzpovídali Jozefa Šelenga, mladého kardiologa z Ostravy. Celý rozhovor byl velmi inspirativní, ale zároveň velmi obsáhlý. Nyní přinášíme druhou část o tom, jak v jeho očích vypadá běžný pracovní den.

Lékaři jsou povinni předepisovat léčivé přípravky formou eReceptu od 1. ledna 2018. Tuto povinnost zavádí novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. V tomto článku stručně shrneme podstatné informace o eReceptu a výjimečné případy, kdy lze předepsat léčiva v listinné podobě.

Taky to znáte? Po maturitě zdánlivě nekonečné studium medicíny uplynulo jako voda a vy stojíte na hraně posledního, šestého ročníku. Během následujícího roku musí člověk zvládnout nejen státnice, ale také dozrát v zodpovědného, empatického a svědomitého jedince, nosícího titul MUDr. před jménem. Jaké jsou ale další aspekty přechodu z lékařské...

Složitá otázka, kterou si alespoň jednou v životě položil snad každý medik. Začít kariéru ve velké fakultní nemocnici, nebo naopak v menší nemocnici okresního typu? A existuje vlastně ideální univerzální cesta, jak kariéru správně začít? Už způsob položení poslední otázky je vlastně odpovědí - neexistuje. Správných cest existuje několik a každému...

Úspěšné zvládnutí ústního pohovoru nebo konkurzu je často nezbytnou podmínkou k získání pracovního místa na vysněném pracovišti. Pravdou sice je, že vzhledem k personální situaci v českém zdravotnictví si absolventi lékařských fakult mohou často vybírat z více pracovních nabídek. Na druhé straně ale existují pracoviště, kde se na jedno místo může...

Část mediků (nebo obecně studentů) v posledním ročníku studia si možná pomyslí: "to napíšu hned" nebo "stejně to dnes nikdo nečte". Ani jedno není pravda. Ačkoliv se příprava kvalitního CV může zdát jako jednoduchý nebo časově nenáročný úkol, opak je pravdou. Napsat opravdu dobře připravený a promyšlený životopis nějakou dobu trvá. Na druhé straně...

Poslední ročník studia je pravděpodobně tím nejhorším a zároveň nejlepším, co vás během medicíny čeká. Čtyři nebo pět náročných státních zkoušek ze základních medicínských oborů je bezesporu strašákem a náročným zakončením vysokoškolského studia. V následujícím článku se pokusíme přiblížit vám úskalí šesťáku a samotných státních zkoušek. Zároveň...

Jedním z hlavních cílů našeho portálu je poskytovat konečným uživatelům maximum užitečných a aktuálních informací. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme vědět, které informace konkrétně studenty medicíny a lékaře při volbě oboru a pracovního místa zajímají.